Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tờ-rớt đầu tư
    Một công ty với chức năng đầu tư vào các tổ chức khác