Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tờ quảng cáo rời
    (thực vật) lá chét