Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh) (Mỹ billboard) panô [để] dán quảng cáo
    hàng rào ván tạm thời quanh công trường xây dựng

    * Các từ tương tự:
    Hoarding company