Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

advocacy /'ædvəkəsi/  

 • Danh từ
  sự ủng hộ
  she is well known for her advocacy of women's rights
  bà ta nổi tiếng là người ủng hộ nữ quyền
  (luật học)
  sự bào chữa