Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

furtherance /'fɜ:ðərəns/  

  • Danh từ
    sự thúc đẩy (một sự nghiệp…)