Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vật bay, con vật có cánh (như chim, sâu bọ...)
  xe đi nhanh như bay; con vật bay nhanh
  người lái máy bay
  cái nhảy vút lên
  (thông tục) người nhiều tham vọng
  (kỹ thuật) bánh đà