Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  lời nói hồ đồ
  đừng có tin vào những lời hồ đồ của ông ta, hãy tự tìm hiểu lấy
  sự được phép (làm gì), quyền quyết định (điều gì)
  tôi được phép của bác sĩ rời bệnh viện về nhà