Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) phúc lành
  ask for God's blessing
  cầu xin phúc lành của Chúa
  kinh cầu xin phúc lành; kinh tạ ơn (trước và sau bữa ăn)
  (thường số ít) lời chúc tốt lành; sự chấp thuận
  I cannot give my blessing to such a proposal
  tôi không thể chấp thuận một đề nghị như thế
  điều vui mừng; điều mang lại hạnh phúc
  what a blessing, you weren't hurt in the accident.
  thật là vui mừng, anh không bị thương trong tai nạn.
  a blessing in disguise
  chuyện không may mà lại hóa may