Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    của trời cho, phúc trời
    the rent was dueso your cheque came as an absolute godsend
    tiền nhà đã đến kỳ hạn phải trả, vậy nên tấm séc của anh đến thực sự như của trời cho