Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quả rụng
  mấy quả táo này là quả rụng, nhưng ngon lắm
  của trời cho (đặc biệt là tiền do một người chết để lại cho)

  * Các từ tương tự:
  Windfall gain, Windfall loss