Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) điều có lợi, lợi ích
  the radio is a great boon to the blind
  radiô rất có lợi cho người mù
  (từ cũ) ân huệ
  ask a boon of someone
  xin lại một ân huệ
  Tính từ
  a boon companion
  người bạn tốt, người bạn chí thân

  * Các từ tương tự:
  boondocks, boondoggle