Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bonanza /bə'nænzə/  

 • Danh từ
  sự phát đạt, sự tăng lợi nhuận
  it's been a bonanza year for the tourist trade
  ấy là một năm làm ăn phát đạt cho ngành thương mại du lịch
  (từ Mỹ)
  sản lượng cao (mỏ, giếng dầu)