Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

approbation /,æprə'bei∫n/  

  • Danh từ
    sự tán thành, sự chấp thuận
    sự phê chuẩn, sự chuẩn y
    chúng ta không thể bắt đầu xây dựng nếu chưa có sự phê chuẩn của hội đồng