Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

withdrawal /wið'drɔ:əl/  

 • Danh từ
  sự rút lại, sự thu hồi
  the withdrawal of supplies
  sự thu hồi đồ tiếp tế
  she is showing signs of withdrawal and depression
  cô có dấu hiệu tự thu mình lại và chán nản
  anh được phép rút tiền mỗi tháng hai kỳ trong tài khoản
  sự cai nghiện (ma túy)

  * Các từ tương tự:
  withdrawal symptoms, Withdrawals