Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

implicational /'implikətiv/  

  • Tính từ
    để ngụ ý, để gợi