Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bao gồm
  the inclusion of the clause in the contract
  sự bao gồm điều khoản đó vào hợp đồng

  * Các từ tương tự:
  inclusionary