Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incorporation /in,kɔ:pə'reiʃn/  

  • Danh từ
    sự hợp nhất, sự sáp nhập