Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aspectual /æ'spek∫ʊəl/  

  • Tính từ
    [thuộc] thể (của động từ)
    giữa "he crossed the road" và "he was crossing the road" có một sự khác nhau về thể của động từ