Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mặt (của viên kim cương đã gia công…)
  (nghĩa bóng) khía cạnh
  có nhiều khía cạnh trong vấn đề này

  * Các từ tương tự:
  faceted, facetiae, facetious, facetiously, facetiousness, -faceted