Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

veinstone /'veinstoun/  

  • Danh từ
    (địa lý,địa chất) đá mạch