Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  the tenor of something
  tiến trình
  làm xáo trộn tiến trình (nhịp) sống của nàng
  ý nghĩa tổng quát
  tôi đã hiểu ý nghĩa tổng quát của bài nói của ông ta nhưng về chi tiết thì không
  Danh từ
  (âm nhạc)
  giọng nam cao
  ca sĩ giọng nam cao
  kèn teno