Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mạch mỏ

    * Các từ tương tự:
    lodestar, lodestone