Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lodestone /'ləʊdstəʊn/  

  • Danh từ
    như loadstone