Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) tĩnh mạch
    veinous blood
    máu tĩnh mạch
    nổi gân