Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (giải phẫu) tĩnh mạch nhỏ
    gân nhỏ (của lá cây)