Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Significance of coefficients   

  • (kinh tế) Mức độ có thống kê của hệ số