Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pithecoil /pi'θi:kɔid/  

  • Tính từ
    giống vượn, giống khỉ