Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pithecanthrope /piθi'kænθroup/  

  • Danh từ
    người vượn