Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    không có ruột (cây)
    không có tuỷ sống
    yếu đuối, bạc nhược, không có nghị lực