Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sửa, sửa chữa, hiệu đính || đúng đắn c. to the nearest tenth đúng đến một phần mười