Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

coreligionist /,kəʊri'lidʒənist/  

  • Danh từ
    người đồng đạo, giáo hữu