Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) bộ nhớ kiểu lõi/nhẫn từ