Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    núm vú (của động vật)
    (cách viết khác nipple)
    núm vú cao su