Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chống đối một cách ầm ĩ