Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breastbone /'brestbəʊn/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) (cách viết khác sternum)
    xương ức