Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chest-note /'tʃestnout/  

  • Danh từ
    giọng yếu ớt, giọng ngực (hát, nói)