Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chest-voice /'tʃestvɔis/  

  • Danh từ
    tiếng nói yếu ớt, tiếng ngực