Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chesterfield /'t∫estəfi:ld/  

  • Danh từ
    ghế trường kỷ có nệm