Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chest of drawers /,t∫est əv drɔ:[r]/  

  • (từ Mỹ cách viết khác bureau) tủ com-mốt