Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (tạo thành tính từ ghép) có kiểu ngực được nói rõ
  có ngực nở
  ngực trần
  cô ấy ngực lép

  * Các từ tương tự:
  -chested