Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều thoraces, thoraxes)
    ngực

    * Các từ tương tự:
    thoraxes