Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

-chested /'t∫estid/  

 • (yếu tố tạo tính từ ghép)
  có ngực nở
  để ngực trần
  cô ta ngực lép

  * Các từ tương tự:
  chested