Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

casket /'kɑ:skit/  /'kæskit/

  • Danh từ
    hộp, tráp (đựng đồ trang sức…)
    (từ Mỹ) áo quan