Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

receptacle /ri'septəkl/  

  • Danh từ
    đồ đựng, cái đựng
    a receptacle for waste paper
    cái đựng giấy lộn
    (thực vật) đế hoa