Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basket /'bɑ:skit/  /Mỹ 'bæskit/

 • Danh từ
  giỏ, sọt, rổ
  a shopping basket
  cái giỏ đi mua sắm
  a waste paper basket
  cái sọt rác
  a basket of eggs
  một rổ trứng
  put all one's eggs in (into) one basket
  xem egg

  * Các từ tương tự:
  basket case, basket coil, basket dinner, basket lunch, basket picnic, basket-ball, basket-maker, basketball, basketful