Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basketball /'bɑ:skitbɔ:l/  /Mỹ 'bæskitbɔ:l/

  • Danh từ
    (thể thao)
    bóng rổ