Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basket-maker /'bɑ:skit,meikə/  

  • Danh từ
    người đan rổ rá