Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bệnh nhân bị cưa cụt tất cả chân tay