Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

basket picnic /'bɑ:skit'piknik/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuộc đi chơi cắm trại ngoài trời