Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thiếc
  tin cans
  hộp thiếc
  (Mỹ cách viết khác can) hộp; đồ hộp
  open a tin of beans
  mở một hộp đậu
  he ate a whole tin of stew
  nó đã ăn hết cả một hộp thịt hầm
  Động từ
  (Mỹ can)
  đóng hộp
  cá xác-đin đóng hộp

  * Các từ tương tự:
  tin fish, tin hat, tin lizzie, tin-bearing, tin-can, tin-foil, tin-kettle, tin-opener, tin-pan